legal

PayRay SIA
PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Vispārēja informācija

Šī privātuma politika piemērojama visiem personas datiem, kurus mums esat snieguši vai kurus savācam un apstrādājam, kad jūs izmantojat PayRay SIA sniegtos pakalpojumus, šādus personas datus iesniedzot personīgi vai, izmantojot elektroniskos līdzekļus (tālruni, elektronisko pastu, interneta vietni).

 

PayRay SIA ciena jūsu privātumu un glabā jūsu personas datus, kurus mums iesniedzat un kurus mēs savācam tā, kā norādīts šajā privātuma politikā. Šajā privātuma politikā ir sniegta informācija, kādiem mērķiem mēs vācam jūsu personas datus un kā tos izmantojam.

Datu apstrādes mērķi un apstrādes juridiskais pamats

PayRay SIA vāc un apstrādā jūsu personas datus, kurus jūs iesniedzat vai kurus mēs saņemam no citiem avotiem šādiem mērķiem:

 • konsultāciju sniegšana un informācijas novērtēšana, lai noslēgtu ar jums līgumu un pildītu mūsu līgumsaistības. Pamats – līguma noslēgšanas izvērtēšana un izpilde, kā arī piekrišana;

 • pakalpojumu līgumu noslēgšana un izpilde, lai noslēgtu ar jums līgumu un pildītu mūsu līgumsaistības. Pamats – līguma noslēgšana un izpilde;

 • finansēšanas līgumu noslēgšana un izpilde, lai noslēgtu ar jums līgumu un pildītu mūsu līgumsaistības. Pamats – līguma noslēgšana un izpilde;

 • saistību izpildes nodrošināšanas līdzekļu līgumu noslēgšana un izpilde – lai noslēgtu ar jums līgumu un pildītu mūsu līgumsaistības. Pamats – līguma noslēgšana un izpilde;

 • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana – lai īstenotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas prasības un noteiktu jūsu iespēju kļūt par klientu. Pamats – juridisks pienākums;

 • kredītspējas novērtēšana – lai novērtētu jūsu kredītspēju, kā arī noslēgtu ar jums līgumu un pildītu tā saistības. Pamats – līguma noslēgšana un izpilde, piekrišana un juridisks pienākums;

 • tiešais mārketings – lai informētu jūs par mūsu pakalpojumiem. Pamats – piekrišana;

 • kandidātu atlase amatam – lai jūs pieņemtu darbā mūsu uzņēmumā. Pamats – piekrišana;

 • videonovērošana – lai nodrošinātu publisko kārtību, drošību, mantas aizsardzību, kā arī personu tiesības un brīvības. Pamats – likumīgās intereses.

*Ja nesniegsiet mums personas datus, kuri ir nepieciešami līguma noslēgšanai / izpildei vai kuru sniegšana paredzēta normatīvajos aktos / līgumā, mēs nevarēsim jums sniegt pakalpojumu.

 Datu apstrādes juridiskais pamats

 SIA “PayRay” apstrādā jūsu personas datus, balstoties uz šāda juridiska pamata:

 • jūsu personas dati nepieciešami līguma noslēgšanai ar PayRay SIA un tā pildīšanai;

 • ir saņemta jūsu piekrišana jūsu personas datu apstrādei;

 • jūsu datus nepieciešams apstrādāt, lai izpildītu juridisko pienākumu;

 • jūsu personas datu apstrāde nepieciešama PayRay SIA likumīgo interešu ievērošanai, kas var būt:

  •     lai aizstāvētu PayRay SIA juridiskās intereses un izmantotu kā savu tiesību aizstāvēšanas līdzekļus;
  •     lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, nodrošinātu darbības nepārtrauktību un pakalpojumu atbilstību jūsu vajadzībām;
  • līgumu izpilde ar mūsu piegādātājiem, sadarbības partneriem un apakšuzņēmējiem;
  • nodrošināt mums iesniegto sūdzību vai pieprasījumu pienācīgu apstrādi;
  • īpašuma, darbinieku un citu personu veselības un dzīvības aizsardzībai.

Apstrādājamie dati

 PayRay SIA vāc un apstrādā šādus jūsu personas datus:

 •  • identifikācijas dati, tādi kā vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

   • maksājumu informācija, tādi kā bankas konta numurs, bankas nosaukums;

   • kontaktdati, tādi kā adrese, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese;

   • finanšu dati, tādi kā parādi, saistības, kredītspējas dati, maksājumu dati, ieņēmumi un izdevumi, sociālās apdrošināšanas dati, informācija par nekustamo īpašumu u.c.;

   • ekonomiskie dati, piemēram, ieņemamais amats, nodarbošanās ar saimniecisko vai komerciālo darbību, ar darbu saistītie dati, vērtspapīri, ieguldījumi, ekonomiskās darbības informācija, izglītība, informācija par parādnieku, par kuru galvots u.c.;

   • demogrāfiskie dati, tādi kā ģimenes stāvoklis, informācija par laulāto, apgādībā esošo skaits, pilsonība u.c.;

   • videodati, kas fiksēti video novērošanas sistēmā, apmeklējot PayRay SIA telpas.

Datu glabāšanas termiņi

 Visus jūsu personas datus mēs apstrādājam un glabājam ne ilgāk, kā tas nepieciešams šajā politikā norādītajiem mērķiem. PayRay SIA glabās jūsu personas datus, ievērojot šādus termiņus:

 •  • dati par pieprasījumiem interneta vietnē – 2 gadi;

   • faktoringa un saistību izpildes nodrošināšanas līdzekļu (ķīla, galvojums, vekselis) līgumu dati – 10 gadi pēc darījuma attiecību (piem., līguma) izbeigšanās;

   • kredītspējas novērtējuma dati – 10 gadi pēc darījuma attiecību (piem., līguma) izbeigšanās, ja līgums netiek noslēgts – 12 mēneši no pieteikuma saņemšanas par līguma noslēgšanu;

   • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai izmantojamie dati – 5 gadi pēc darījuma attiecību izbeigšanās;

   • tiešā mārketinga dati – 3 gadi no pēdējās paziņojuma atvēršanas dienas  un 5 gadi no piekrišanas saņemšanas dienas;

   • amatu kandidātu atlases dati – atlases periods vai 1 gads, ja tiek saņemta piekrišana;

   • videonovērošanas dati – 1 mēnesis.

Profilēšana

PayRay SIA var veikt jūsu profilēšanu (t.i., noteikt jūsu iespējas saņemt kredītu). Vērtējot kredītspēju, var izmantot automatizētā apstrādē pamatotu risinājumu pieņemšanas veidu. Var veikt arī automātisku profilēšanu, kas tiek veikta, lai nodrošinātu kredītspējas vērtēšanas caurspīdīgumu un precizitāti, izmantojot kvalitatīvas un uzticamas vērtēšanas metodes.

Datu avoti

Jūsu personas datus varam iegūt no šādiem avotiem:

 •  • kredītspējas vērtēšanas sabiedrībām, piemēram, AS Kredītinformācijas Birojs, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs vai jebkurām trešajām personām, kas veic kredītspējas informācijas analīzi un novērtēšanu un tml.

   • sabiedrībām, kas sniedz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas prasību īstenošanas rīkus;

   • valsts reģistriem, piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Lursoft.lv, firmas.lv u.c. publiski uzticamas datu bāzes;

   • no valsts iestāžu / uzņēmumu, piemēram, LR Finanšu ministrijas Valsts nodokļu inspekcijas un tml.

Datu nodošana

Jūsu personas datus varam nodot:

 • -        valsts institūcijām un iestādēm, kuras pilda likumā noteiktās funkcijas, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, tiesai  pēc to iesniegtiem pieprasījumiem vai mūsu iniciatīvas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  -        Valsts ieņēmumu dienestam, Uzņēmumu reģistram, tiesu izpildītājiem, notāriem, citiem reģistriem un valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  -        mūsu uzraugošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  -        mūsu grupas sabiedrībām iepriekš norādītajiem mērķiem;

  -        Kredītspēju vērtējošām sabiedrībām;

  -        Uzņēmumiem, kas sniedz pasta, kurjeru un citus sūtīšanas pakalpojumus;

  -        Pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz audita, juridisko, nodokļu, grāmatvedības, darbā pieņemšanas pakalpojumus;

  -        Eiropas Savienības institūcijām to kompetences ietvaros vai jebkurai pusei, kas nodrošina vai pārvalda Eiropas Savienības struktūrfondu vai piešķirto finansējumu piešķiršanu un izlietošanu, piemēram, ALTUM;

  -        IT pakalpojumu sabiedrībām, t.i., sabiedrībām, kas palīdz administrēt mūsu interneta vietni, saglabāt tās datus un sniegt pakalpojumus; sabiedrībām, kuras nodrošina datu bāzu programmatūru un datu bāzu administrēšanas pakalpojumus, mākoņpakalpojumus un tml.

Datu aizsardzība

Mēs datu apstrādei piemērojam drošības un apstrādes prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumā un Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā ES 2016/679.

PayRay SIA veic atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu visu apstrādājamo personas datu aizsardzību no nejaušas vai prettiesiskas iznīcināšanas vai nejaušas nozaudēšanas, grozīšanas, neautorizētas atklāšanas / piekļuves un no visām citām prettiesiskām apstrādes formām.

Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības, saistītas ar jūsu personas datiem:

 • -        prasīt, lai PayRay SIA ļautu iepazīties ar jūsu apstrādājamiem personas datiem, prasīt tos izlabot, izdzēst vai ierobežot datu apstrādi.

  -        tiesības nepiekrist datu apstrādei;

  -        tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, ierasti lietojamā un datorā nolasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

  -        tiesības atsaukt piekrišanu jūsu personas datu apstrādei;

  -        tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

Kontakti

Jūs varat izmantot savas tiesības, rakstot PayRay SIA uz e-pasta adresi info@payray.lv vai pasta adresi Rīgā, Duntes ielā 3, LV-1013. Šajā nolūkā lūdzam sniegt identitāti apliecinošus dokumentus kopā ar savu iesniegumu.

 Spēkā esamība un grozījumi

Ja šī privātuma politika tiks grozīta, tās atjaunināto versiju publicēsim savā vietnē https://www.payray.bank/lv-lv/. Privātuma politikas grozījumi un / vai papildinājumi stājas spēkā no brīža, kad tie publicēti interneta vietnē.