Privatumo politika

Ši privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis „PayRay“, UAB teikiamomis paslaugomis tokius asmens duomenis pateikiant asmeniškai ar elektroninėmis priemonėmis (telefonu, el. paštu, interneto svetainėje).

„PayRay“, UAB gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisiniai pagrindai

„PayRay“, UAB renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate patys arba kuriuos mes gauname iš kitų šaltinių šiais tikslais:

 • Konsultavimo ir poreikio įvertinimas, siekiant sudaryti sutartį su Jumis ir vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus – sutarties sudarymo ir vykdymo bei sutikimo pagrindas.
 • Paslaugų sutarčių sudarymas ir vykdymas, siekiant sudaryti sutartį su Jumis ir vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus – sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas.
 • Finansavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas, siekiant sudaryti sutartį su Jumis ir vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus – sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas.
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sudarymas ir vykdymas – siekiant sudaryti sutartį su Jumis ir vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus – sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas.
 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija – siekiant įgyvendinti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus ir nustatyti Jūsų galimybę tapti klientu – teisinės prievolės pagrindas.
 • Kreditingumo įvertinimas – siekiant įvertinti Jūsų kreditingumą bei sudaryti ir vykdyti sutartį su Jumis – sutarties sudarymo ir vykdymo, sutikimo bei teisinės prievolės pagrindas.
 • Tiesioginė rinkodara – siekiant informuoti Jus apie mūsų paslaugas – sutikimo pagrindas.
 • Kandidatų į darbo pozicijas atranka – siekiant Jus įdarbinti mūsų įmonėje – sutikimo pagrindas.
 • Vaizdo stebėjimas – siekiant užtikrinti viešą tvarką, saugumą, turtą bei asmenų teises ir laisves – teisėto intereso pagrindas.

* Nepateikus mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

„PayRay“, UAB tvarko Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų asmens duomenys būtini sutarčiai su „PayRay“, UAB sudaryti ir vykdyti;
 • Jūs davėte sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
 • Jūsų duomenis būtina tvarkyti, kad įgyvendintume teisinę prievolę;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas reikalingas siekiant teisėtų „PayRay“, UAB interesų, tokių kaip:
  •  Siekiant apginti „PayRay“, UAB teisinius interesus ir pasinaudoti savo teisių gynybos priemonėmis;
  • Gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti veiklos vientisumą ir paslaugų atitikimą Jūsų poreikiams;
  • Turto, darbuotojų bei kitų asmenų sveikatos ir gyvybės apsauga.

Tvarkomi duomenys

„PayRay“, UAB renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pagrindiniai asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data;
 • Identifikaciniai duomenys, tokie kaip banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas;
 • Kontaktiniai duomenys, tokie kaip adresas, telefono numeris, elektroninis pašto adresas;
 • Finansiniai duomenys, tokie kaip skolos, įsipareigojimai, kreditingumo duomenys, išmokų duomenys, pajamos ir išlaidos, socialinio draudimo duomenys, informacija apie nekilnojamąjį turtą ir kt.;
 • Ekonominiai duomenys, tokie kaip užimamos pareigos, vertimasis ūkine ar individualia veikla, su darbu susiję duomenys, vertybiniai popieriai, indėliai, ekonominės veiklos informacija, išsilavinimas, informacija apie skolininką, už kurį laiduojama ir kt;
 • Demografiniai duomenys, tokie kaip šeimyninė padėtis, informacija apie sutuoktinį, išlaikytinių skaičius pilietybė ir kt.;
 • Vaizdo duomenys užfiksuojami stebėjimo sistema lankantis „PayRay“, UAB.

Duomenų saugojimo terminai

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. „PayRay“, UAB saugos Jūsų asmens duomenis laikydamasi tokių terminų:

 • Užklausų interneto svetainėje duomenys – 2 metai.
 • Faktoringo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių (laidavimas, garantija, vekselis) sutarčių duomenys – 10 metų po sutarties pabaigos;
 • Kreditingumo įvertinimo duomenys – 10 metų po sutarties pabaigos, jei sutartis nesudaroma – 12 mėn. nuo prašymo sudaryti sutartį;
 • Pinigų plovimo prevencijai ir teroristų finansavimo prevencijai naudojami duomenys – 10 metų;
 • Tiesioginės rinkodaros duomenys – 3 metai nuo paskutinio naujienlaiškio atidarymo ir 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos;
 • Kandidatų į darbo pozicijas atrankos duomenys – atrankos laikotarpis arba 1 metai, jeigu gaunamas sutikimas;
 • Vaizdo duomenys – 1 mėnuo.

Profiliavimas

„PayRay“, UAB gali vykdyti Jūsų profiliavimą (t.y. reitinguoti Jūsų galimybę gauti kreditą). Vertinant kreditingumą gali būti naudojamas automatizuotu tvarkymu grindžiamas sprendimų priėmimo būdas. Taip pat gali būti vykdomas automatinis profiliavimas, kuris atliekamas siekiant užtikrinti kreditingumo vertinimo proceso skaidrumą bei tikslumą, pasitelkiant kokybiškus bei patikimus vertinimo metodus.

Duomenų šaltiniai

Jūsų asmens duomenis galime gauti iš šių šaltinių:

 • kreditingumą vertinančių bendrovių, kaip UAB „Creditinfo Lietuva“ ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų, kurie atlieka kreditingumo informacijos analizę ir vertinimą ir pan.
 • bendrovių teikiančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus įgyvendinančius įrankius, kaip Bureau Van Dijk ir pan.;
 • valstybinių registrų, kaip VĮ Registrų centras ir Registrų centro administruojamų registrų, VĮ „Regitra“ ir pan.;
 • iš valstybinių įstaigų/įmonių kaip Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos ir pan.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

 • Valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, kurie vykdo įstatymų nustatytas funkcijas, kaip Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, policijai, teismams, arbitrams, kitoms ginčų nagrinėjimo bei teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktus prašymus arba mūsų iniciatyva, remiantis taikomais teisės aktais.
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Registrų centrui, antstoliams, notarams, kitiems registrams ir valstybės institucijoms;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“ bei kitoms kreditingumą vertinančioms bendrovėms;
 • Įmonėms, teikiančioms pašto, kurjerių ir kitas persiuntimo paslaugas;
 • Paslaugų tiekėjams, kaip audito, teisines, mokesčių, apskaitos, įdarbinimo paslaugas;
 • ES Komisijai ar bet kuriai šaliai veikiančiai ES Komisijos vardu, Europos investiciniam fondui, Europos investiciniam bankui bei finansavimo tiekėjams teikiantys finansavimą pagal EIF garantiją;
 • UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
 • IT paslaugas teikiančioms bendrovėms, t.y. bendrovėms, padedančioms administruoti mūsų interneto svetainę, saugoti jos duomenis bei teikti paslaugas, bendrovėms, teikiančioms duomenų bazių programinę įrangą bei duomenų bazių administravimo paslaugas, debesijos paslaugas ir pan.

Duomenų apsauga

Duomenų tvarkymui taikomi saugos ir tvarkymo reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ES 2016/679.

„PayRay“, UAB imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

 • prašyti, kad „PayRay“, UAB leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę atšaukti sutikimą;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kontaktai

Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kreipdamiesi į „PayRay“, UAB el. paštu info@payray.lt arba paštu Lvivo g. 25, 09320 Vilnius. Tuo tikslu prašome pateikti tapatybę pagrindžiančius dokumentus kartu su savo prašymu.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši papildyta Privatumo politika įsigalioja nuo 2020 gegužės 26 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.payray.bank. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Turite klausimų?

Su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, prašome kreiptis:

El. paštu: dap@payray.bank; atvykus į mūsų biurą: Lvivo g. 25 (Mažoji burė, 11 aukštas), Vilnius arba paštu: Lvivo g. 25, LT-09320, Vilnius

 

 

 

Anksčiau galiojusios privatumo politikos versijos

Privatumo politika galioja nuo 2018-10-29
Privatumo politika galioja nuo 2018-12-17
Privatumo politika galioja nuo 2019-04-25
Privatumo politika galioja nuo 2019-07-15
Privatumo politika galioja nuo 2019-12-31
Privatumo politika galioja nuo 2020-03-06