Privatumo politika

Bendra informacija

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis PayRay Bank, UAB teikiamomis paslaugomis tokius asmens duomenis pateikiant asmeniškai ar elektroninėmis priemonėmis (telefonu, el. paštu, interneto svetainėje).

PayRay Bank, UAB gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų gavėjai

PayRay Bank, UAB renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate patys arba kuriuos mes gauname iš kitų šaltinių šiais tikslais:

 • Konsultavimo ir kliento poreikio įvertinimas, užklausų administravimas, siekiant sudaryti sutartį su Jumis ir vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus – sutarties sudarymo ir vykdymo bei sutikimo pagrindai. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas), atstovaujama įmonė, žinutės tekstas. Duomenys gali būti perduodami teisines, audito paslaugas teikiančioms įmonėms. Tokių duomenų tvarkytojais yra PayRay Bank, UAB partneriai, teikiantys duomenų bazių, IT įrangos administravimo paslaugas;
 • Paslaugų sutarčių sudarymas ir vykdymas, siekiant sudaryti sutartį su Jumis ir vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus – sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas), pareigos. Duomenys gali būti perduodami teisines, audito, apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, pašto ir kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, teismams, arbitrams, notarams, antstoliams, skolų išieškojimą teikiančioms įmonėms, VĮ Registrų centras, kreditingumą vertinančioms bendrovėms, įskaitant UAB „Creditinfo Lietuva“, viešiesiems registrams. Tokių duomenų tvarkytojais yra PayRay Bank, UAB partneriai, teikiantys duomenų bazių, IT įrangos administravimo paslaugas, skolų išieškojimo paslaugas teikiančios įmonės/asmenys;
 • Finansavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas, siekiant sudaryti sutartį su Jumis ir vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus – sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas), pareigos, išieškomo turto objekto(-ų) adresas, informacija apie skolą. Duomenys gali būti perduodami teisines, audito, apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, pašto ir kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, teismams, arbitrams, notarams, antstoliams, Europos Komisijai, bet kuriam asmeniui veikiančiam Europos Komisijos vardu, EIF, Europos investiciniam bankui ir kitiems finansavimo tiekėjams, teikiantiems finansavimą pagal EIF garantiją, skolų išieškojimą teikiančioms įmonėms, VĮ Registrų centras, kreditingumą vertinančioms bendrovėms, įskaitant UAB „Creditinfo Lietuva“, viešiesiems registrams, UAB „Investicijų ir verslo garantijos”. Tokių duomenų tvarkytojais yra PayRay Bank, UAB partneriai, teikiantys duomenų bazių, IT įrangos administravimo paslaugas, skolų išieškojimo paslaugas teikiančios įmonės;
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sudarymas ir vykdymas – siekiant sudaryti sutartį su Jumis ir vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus – sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindai. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas), pareigos, įkeičiamo turto objekto(-ų) adresas, kita informacija apie turimą turtą, informacija apie skolą. Duomenys gali būti perduodami teisines, audito, apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, pašto ir kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, teismams, arbitrams, policijai, notarams, antstoliams, skolų išieškojimą teikiančioms įmonėms, VĮ Registrų centras, kreditingumą vertinančioms bendrovėms, įskaitant UAB „Creditinfo Lietuva“, viešiesiems registrams. Tokių duomenų tvarkytojais yra Bendrovės partneriai, teikiantys duomenų bazių, IT įrangos administravimo paslaugas, skolų išieškojimą teikiančios įmonės;
 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija – siekiant įgyvendinti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus ir nustatyti Jūsų galimybę/ juridinio asmens galimybę tapti klientu
  – teisinės prievolės pagrindas. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data / kitoks unikalus simbolių rinkinys, skirtas identifikuoti asmenį, telefono numeris, elektroninis paštas, pilietybė, paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir galiojimo datos, nuotrauka, lytis, parašas gyvenamosios vietos adresas, pareigos, informacija apie ryšius su politika, vardas ir pavardė asmenų, kurie dalyvauja politikoje ir jų pareigos, turimų akcijų skaičius, turimų balsų skaičius, vieši šaltiniai, kuriuose galima patvirtinti informaciją apie galutinį naudos gavėją. Duomenys gali būti perduodami Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, Lietuvos bankui,teisines, audito, apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, kitoms teisėsaugos institucijoms, teismams, arbitrams, policijai, antstoliams, notarams. Tokių duomenų tvarkytojais yra PayRay Bank, UAB partneriai, teikiantys duomenų bazių, IT įrangos administravimo paslaugas;
 • Kreditingumo įvertinimas – siekiant įvertinti Jūsų kreditingumą bei sudaryti ir vykdyti sutartį su Jumis – sutarties sudarymo ir vykdymo, sutikimo bei teisinės prievolės pagrindai. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas, pareigos, darbovietės pavadinimas, išlaikytinių skaičius, skolinių įsipareigojimų tipas, terminas, įmokos dydis, likutis; kredito draudimo suma, darbo santykių pradžios ir pabaigos terminai, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės išmokos, pajamos ir išlaidos, pajamų tipas ir šaltiniai, socialinių išmokų tipai, nuosavybės teise valdomų nekilnojamojo turto objektų vertė, objekto rūšis, paskirtis, plotas, registracijos numeris, registracijos adresas, jų suvaržymai ir apribojimai bei suvaržymo sumos, nuosavybės teise valdomų transporto priemonių techniniai duomenys ir valstybinis numeris, markė bei jų suvaržymai ir suvaržymo sumos, vertybiniai popieriai, jų dydis ir įmonės pavadinimas bei jų suvaržymai ir sumos, indėliai, indėlių laikymo banke pavadinimas, indėlio rūšis bei terminas, ne darbo santykių pajamos ir turtas – pajamų ir turto sumos, pajamų deklaracija, ekonominės veiklos, iš kurios gautos pajamos, rūšys, nuosavybės teisės suvaržymai ir apribojimai, su kreditingumu susiję duomenys, esantys kreditingumo vertinimą atliekančių bendrovių valdomose duomenų bazėse, asmens dokumente nurodyti duomenys, nuosavybės teise priklausantis areštuotas turtas, turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo data, asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorius), turto arešto būdas. Duomenys gali būti perduodami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teisines, audito, apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, pašto ir kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, teismams, arbitrams, policijai, notarams, antstoliams, VĮ Registrų centrui, kreditingumą vertinančioms bendrovėms, įskaitant UAB „Creditinfo Lietuva“, viešiesiems registrams. Tokių duomenų tvarkytojais yra PayRay Bank, UAB partneriai, teikiantys duomenų bazių ir IT įrangos administravimo paslaugas;
 • Tiesioginė rinkodara – siekiant informuoti Jus apie mūsų paslaugas – sutikimo pagrindas. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, pareigos, užimamos pareigos, su kreditingumu susiję duomenys, esantys kreditingumo vertinimą teikiančių bendrovių valdomose duomenų bazėse. Tokių duomenų tvarkytojais yra PayRay Bank, UAB partneriai, teikiantys internetinio puslapio ir/ar duomenų bazių, IT įrangos administravimo paslaugas;
 • Kandidatų į darbo pozicijas atranka – siekiant Jus įdarbinti mūsų įmonėje – sutikimo pagrindas ir darbo sutarties sudarymas. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, išsilavinimas, darbo patirtis, gebėjimai, kandidato finansiniai lūkesčiai ir visa kita informacija nurodyta kandidato CV ar kituose pateikiamuose dokumentuose. Duomenys gali būti perduodami teisines, audito, įdarbinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Tokių duomenų tvarkytojais yra PayRay Bank, UAB partneriai, teikiantys duomenų bazių, IT įrangos administravimo paslaugas;
 • Vaizdo stebėjimas – siekiant užtikrinti viešą tvarką, saugumą, turtą bei asmenų teises ir laisves – teisėto intereso pagrindas. Šiuo tikslu tvarkomi vaizdo duomenys (asmens atvaizdas, stebėjimo data, stebėjimo laikas). Tokių duomenų tvarkytojais yra PayRay Bank, UAB partneriai, teikiantys duomenų bazių ir įrangos administravimo paslaugas bei nuomos paslaugas teikiančios įmonės. Trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms duomenys nėra perduodami.
   *Nepateikus mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsim Jums suteikti paslaugų.

Vykdydama teisės aktų reikalavimus PayRay Bank, UAB gali asmens duomenis perduoti valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, kurie vykdo įstatymų nustatytas funkcijas, policijai, teismams, arbitrams, kitoms ginčų nagrinėjimo bei teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktus prašymus arba PayRay Bank, UAB iniciatyva.

PayRay Bank, UAB sutartinių įsipareigojimų, įmonės veiklos ir vidaus administravimo tikslais, o taip pat PayRay Bank, UAB interesų apsaugos tikslais asmens duomenys gali būti perduodami įmonėms, teikiančioms pašto, kurjerių ir kitas persiuntimo paslaugas, PayRay Bank, UAB paslaugų tiekėjams, teikiantiems audito, teisines, mokesčių, apskaitos, įdarbinimo paslaugas, skolų administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kredito draudimo paslaugas teikiančioms įmonėms, IT paslaugas teikiančioms bendrovėms.

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

PayRay Bank, UAB tvarko Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

• Jūsų asmens duomenys būtini sutarčiai su PayRay Bank, UAB sudaryti ir vykdyti;
• Jūs davėte sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
• Jūsų duomenis būtina tvarkyti, kad įgyvendintume teisinę prievolę;
• Jūsų asmens duomenų tvarkymas reikalingas siekiant teisėtų PayRay Bank, UAB interesų, tokių kaip:
o Siekiant apginti PayRay Bank, UAB teisinius interesus ir pasinaudoti savo teisių gynybos                               priemonėmis;
o Gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti veiklos vientisumą ir paslaugų atitikimą Jūsų poreikiams;
o Turto, darbuotojų bei kitų asmenų sveikatos ir gyvybės apsauga.

Duomenų saugojimo terminai

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. PayRay Bank, UAB saugos Jūsų asmens duomenis laikydamasi tokių terminų:

• Konsultavimo ir kliento poreikio įvertinimo, užklausų interneto svetainėje duomenys – 3 metai.
• Paslaugų sutarčių, finansavimo sutarčių ir prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių (laidavimas, garantija, vekselis) sutarčių sudarymo ir vykdymo duomenys – 8 metai po dalykinių santykių (sutarties) pabaigos;
• Kreditingumo įvertinimo duomenys – 8 metai po dalykinių santykių (sutarties) pabaigos, jei sutartis nesudaroma – 3 metai nuo prašymo sudaryti sutartį;
• Pinigų plovimo prevencijai ir teroristų finansavimo prevencijai naudojami duomenys – 8 metai po dalykinių santykių pabaigos. Saugojimo terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams įstatymų numatytais pagrindais;
• Tiesioginės rinkodaros duomenys – gavus sutikimą, – 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos;
• Kandidatų į darbo pozicijas atrankos duomenys – atrankos laikotarpis arba 1 metai, jeigu gaunamas sutikimas;
• Vaizdo duomenys – 3 mėnesiai.

Profiliavimas

PayRay Bank, UAB gali vykdyti Jūsų profiliavimą. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimui gali būti naudojamas automatizuotu tvarkymu grindžiamas sprendimų priėmimo būdas. PayRay Bank, UAB atlikdama profiliavimą naudoja tokius metodus, kurie užtikrina, kad gautas rezultatas būtų skaidrus ir nediskriminuojantis, taip pat naudoja patikimas priemones patikrinti ir užtikrinti, kad profiliavimui naudojami asmens duomenys yra teisingi ir aktualūs. Automatiniu būdu gautų duomenų rezultatas yra nuolat testuojamas, užtikrinant gauto rezultato teisingumą, efektyvumą ir objektyvumą.

Vykdydami profiliavimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įgyvendinimo tikslais tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pilietybė, gaunamos pajamos, gaunamų pajamų šaltinis, užimamos pareigos, vykdomos veiklos rūšis, informacija apie politinį pažeidžiamumą, turimų akcijų įmonėje skaičius bei kiti kliento pažinimo anketoje pateikti duomenys ar iš išorinių šaltinių, tokių kaip, tarptautinių sankcijų sąrašai, viešai gaunama informacija ir pan. gauti duomenys.

Nurodyti asmens duomenys Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo tikslu, vykdant profiliavimą, bus tvarkomi terminais, nurodytais Privatumo politikos dalyje „Duomenų saugojimo terminai“.

Vykdant profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įgyvendinimo tikslais sprendžiama, ar nebus pažeisti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimai, užmezgant, tęsiant dalykinius santykius su klientu. Sistema tikrina, ar su asmeniu gali būti užmezgami, tęsiami dalykiniai santykiai, nustatomas rizikos laipsnis. Jei sprendimas yra neigiamas, jis siunčiamas peržiūrėti PayRay Bank, UAB darbuotojams ir gali būti pakeistas.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą, taip pat turite teisę prašyti, kad gautas rezultatas būtų patikrintas, įvertintas PayRay Bank, UAB atsakingo darbuotojo, pareikšti savo nuomonę dėl tokio sprendimo, ginčyti automatizuotą sprendimą bei gauti sprendimo paaiškinimą, būti informuotam apie automatizuotą sprendimų priėmimą, naudojamą logiką, proceso reikšmę ir numatomas pasekmes, tokias kaip atsisakymas suteikti kreditą, didesnių palūkanų taikymas.

Duomenų šaltiniai

Jūsų asmens duomenis galime gauti iš šių šaltinių:

– Kreditingumą vertinančių bendrovių, pavyzdžiui kaip UAB „Creditinfo Lietuva“ ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų, kurie atlieka kreditingumo informacijos analizę ir vertinimą ir pan;
– Bendrovių teikiančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus įgyvendinančius įrankius;
– Valstybinių registrų, kaip VĮ Registrų centras ir Registrų centro administruojamų registrų, VĮ
„Regitra“ ir pan.;
– Iš valstybinių įstaigų/įmonių kaip Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos ir pan.;
– juridinių asmenų, kurių (galutiniais) naudos gavėjais, dalyviais esate, Jūsų šeimos narių.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ES 2016/679.

PayRay Bank, UAB imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

– prašyti, kad PayRay Bank, UAB leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

– teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

– teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

– teisę atšaukti sutikimą;

– teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

– kitas Privatumo politikoje ir teisės aktuose numatytas teises.

Šioje Privatumo politikoje numatytas teises Jūs turite ir tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenis esame gavę netiesiogiai iš Jūsų (pvz., kai Jūs esate juridinio asmens (galutinis) naudos gavėjas, dalyvis, Jūsų asmens duomenis mums pateikė Jūsų šeimos narys).

Socialinės žiniasklaidos priemonės

PayRay Bank, UAB yra sukūrusi savo paskyras Facebook (https://www.facebook.com/PayRayBank/) ir Linkedin (https://www.linkedin.com/company/payray- bank/) socialiniuose tinkluose.

Duomenų tvarkymo per socialinės žiniasklaidos paskyras teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų užtikrinti verslo vystymą).

Visą informaciją, kuri gaunama Jums apsilankius mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojai, todėl rekomenduojame perskaityti jų privatumo pranešimus. Socialinių tinklų valdytojų renkamų duomenų rūšys nurodomos socialinių tinklų valdytojų patvirtintose privatumo politikose. PayRay Bank, UAB iš socialinių tinklų gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

Kaip turimų socialinių paskyrų administratorius PayRay Bank, UAB parenka atitinkamus nustatymus, tačiau socialinio tinklo valdytojas gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu PayRay Bank, UAB negali kontroliuoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas. Jeigu Jūs peržiūrite PayRay Bank, UAB pranešimus socialiniuose tinkluose, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą su PayRay Bank, UAB vykdoma veikla nesusijusią asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

PayRay Bank, UAB interneto svetainėje naudojami įskiepiai, kuriais interneto svetainė vartotojus nukreipia į socialiniuose tinkluose Facebook ir Linkedin esančias PayRay Bank, UAB paskyras.

Paspaudę ant įskiepių piktogramos Facebook ar Linkedin, esate nukreipiami į įskiepių valdytojo Facebook ar Linkedin puslapį ir įskiepio valdytojui PayRay Bank, UAB pateikiami duomenys, iš kokio puslapio buvo atlikta užklausa, užklausos laikas ir data.

Informaciją, kurią asmuo pateikia įskiepio valdytojo puslapyje ar kuri gaunama asmeniui apsilankius PayRay Bank, UAB internetiniame puslapyje esančių įskiepių nuorodose, kontroliuoja įskiepių valdytojai, todėl rekomenduojame perskaityti jų privatumo pranešimus.

Kontaktai

Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kreipdamiesi į PayRay Bank, UAB el. paštu info@payray.bank arba paštu Lvivo g. 25, 09320 Vilnius. Tuo tikslu prašome pateikti tapatybę pagrindžiančius dokumentus kartu su savo prašymu.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai

Susisiekti galima el. paštu: dap@payray.bank, atvykus į mūsų biurą, esantį adresu Lvivo g. 25 (Mažoji burė, 11 aukštas), Vilnius arba paštu: Lvivo g. 25, LT-09320, Vilnius.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši papildyta Privatumo politika įsigalioja nuo 2023 spalio 10 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.payray.bank. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Anksčiau galiojusios privatumo politikos versijos

Privatumo politika galioja nuo 2018-10-29
Privatumo politika galioja nuo 2018-12-17
Privatumo politika galioja nuo 2019-04-25
Privatumo politika galioja nuo 2019-07-15
Privatumo politika galioja nuo 2019-12-31
Privatumo politika galioja nuo 2020-03-06
Privatumo politika galioja nuo 2020-05-26